تماس با ما

معرفی شوراها

 

پایگاه های مرتبط

کمیسیون های شورا

                                                                                                         بسمه تعالی
كميسيون هاي شورای اسلامی شهر اقبالیه ( دوره چهارم )
الف ) : تشکیل کمیسیون :
شورا مي‌تواند برحسب نياز وبا پیشنهاد اعضا یا کمیسیون ها وبا بررسی های لازم وکارشناسانه  با تشكيل كميسيون هايي با شركت اعضاي خود موافقت كرده و تعداد آن ها را افزايش يا كاهش دهد  .
تعداد اعضاي هر كميسيون سه نفر بوده و هر يك از اعضاي شورا موظف است حداقل عضو يك كميسيون باشد . مدت عضويت هر يك از اعضا در آن از تاريخ ابلاغ حكم به مدت يكسال مي باشد .
هر يك از اعضاي شورا موظفند بر حسب سوابق و اطلاعات و تخصص خود با رعايت اولويت در يكي ازكميسيون هاي اصلي شورا عضويت داشته باشد .
اعضاي كميسيون به پيشنهاد رئيس شورا توسط شورا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند .
در مواردي كه بنا به پيشنهاد هيات رئيسه و يا در قالب طرح پيشنهادي از سوي اعضا، نياز به تشكيل كميسيون هاي خاص  باشد با تصويب شورا كميسيون هاي مزبور تشكيل مي گردد . كميسيون ها ی خاص نيز تابع مقررات كميسيون هاي دائمي و اصلي شورا بوده و هيات رئيسه شورا مسئول هماهنگي تشكيل اين كميسيون ها مي باشد .
ب ) : تشکیل جلسات :
 جلسات كميسيون با حضور همه اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با راي اكثريت مطلق اعضاي حاضر اتخاذ مي شود . جلسات هر كميسيون و تصميمات  آن با اكثريت آرا (سه نفر ) قانوني است  .
 هريك از كميسيون ها در اولين جلسه از بين خود يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب خواهد كرد . منشي كميسيون مخبر كميسيون نيز خواهد بود .
هر كميسيون موظف است جلسات خود را در محل ثابتي، كه توسط هيات رئيسه شورا و در داخل شورا تعيين مي شود، تشكيل دهد .
 ج ) : وظایف کمیسیون ها :
 رئيس شورا پيشنهادهاي رسيده را با توجه به موضوع آن با تعيين مهلت براي اعلام نظر به كميسيون مربوط ارسال مي‌دارد و مقرر مي‌كند كه همزمان نسخه‌اي از پيشنهادات مذكور در اختيار ساير اعضاي شورا نيز قرار گيرد تا هر كس نظري دارد به كميسيون مربوط ارايه نمايد .
 هريك از كميسيون ها مكلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعيين شده از طرف رئيس شورا و در صورت عدم تعيين مدت از طرف رئيس شورا حداكثر ظرف يك هفته اعلام نظر نمايند . در صورتي كه كميسيون  براي بررسي موضوعي نيازمند مهلت بيشتري باشد با درخواست از رئيس شورا اقدام خواهند كرد . 
 دستور جلسات كميسيون ، تنها بر اساس موارد ارجاعي از سوي رئيس شورا توسط منشي (مخبر) كميسيون تنظيم و به امضاي رئيس كميسيون با ضمائم مربوط حداقل 48 ساعت قبل از برگزاري جلسات در اختيار اعضاي كميسيون، مسئولين اجرايي ذيربط قرار مي گيرد .
هر كميسيون موظف است زمان هاي  ثابتي را جهت بررسي مسائل و موارد ارجاعي تعيين و مراتب را به هيات رئيسه اعلام نمايد تا در تقويم ماهانه برنامه كار شورا درج و اعلام شود .
در صورتي كه كميسيون در موارد مربوط به وظايف و حيطه خود خواستار بررسي و تهيه وپیشنهاد طرح  باشد، موضوع را در كميسيون مطرح و در صورت تصويب طرح را به هيات رئيسه اعلام مي نمايد، تا در صورت تأئيد توسط هيات رئيسه از طريق نامه رسمي جهت اقدام به كميسيون مربوط ارجاع و مورد اقدام قرار گيرد .
 د ) : دعوت ازکارشناسان :
كميسيون موظف است موارد ارجاعي از سوي رئيس شورا را مورد بررسي قرار داده و با دعوت كارشناسان ذيربط ، گزارش نهايي را در ظرف مدت تعيين شده تدوين و طي نامه رسمي به هيات رئيسه شورا ارائه نمايد .
كميسيون ها مي‌توانند براي بررسي مطالب محوله از نظرات كارشناسان و مشاوراني كه دعوت مي‌نمايند بهره‌مند شده و عندا‌لاقتضاء حق الزحمه مناسبي نيز با تصويب شورا به آنان پرداخت كنند .
پيشنهادات واصله به كميسيون در صورتي كه مرتبط با شهرداري باشد،  با حضور شهردار و با نماينده وي، كه بدون حق رأي و براي اداي توصيحات درجلسات شركت مي‌كند، رسيدگي خواهد شد  
 
كميسيون هاي اصلي و دائمي شورا :
 به منظور بررسي ، اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرح هاي ارائه شده از سوي اعضاي شورا و گزارش هاي ارائه شده و تبيين وظايف شوراي اسلامي شهر و آنچه كه در قانون و ساير قوانين و مقررات كه بر عهده شوراي اسلامي شهر مي باشد سه كميسيون اصلي به شرح ذيل در شوراي اسلامي شهر تشكيل مي شود 
 الف :  كميسيون عمران ، برنامه ریزی ، بودجه و حقوقي
ب :  كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و امور ورزشي
ج  :  كميسيون پیگیری ونظارت بر مصوبات  
د  : کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری

موضوعات كلي در حوزه بررسي هر كميسيون به شرح ذيل مي باشد :
الف – كميسيون عمران ،برنامه ریزی و بودجه شامل : مسائل اقتصادي ، فني و مهنـدسي ، عمـران ، معـماري و شهـرسازي ، مالي ، برنامه ريزي ، محاسبات و بودجه ، تفريغ بودجه ، امور درآمد ، امور اداري و تشكيلاتي ، حسابداري و حسابرسي و امور حقوقي .
ب – كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و امور ورزشي شامل : مسائل فرهنگي ، مذهبي ، آموزشي و پرورشي ، اجتماعي بهداشتي ، ورزشي، تفريحي ، هنري، تعاوني و رفاهي
ج – كميسيون پیگیری ونظارت برمصوبات شامل : پیگیری  مصوبات شورای اسلامی شهر ازمراجع مربوطه  ، نظارت براجرای دقیق مصوبات توسط عوامل مربوطه ، پیگیری جلسات برگزارشده ومصوبات از ادارات کل ومدیران آنها .
د -  کمیسیون سرمایه گذاری شامل : طرح های سرمایه گذاری وجلب مشارکت های مردمی وجذب مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی


سایر كميسيون ها وکمیته هاي شورا می تواند شامل موارد ذیل باشد :
 1 -  کمیسیون نامگذاری خیابان ها ، میادین ، کوچه ها و...
2  -  کمیسیون کشاورزی و باغات شامل زمین های کشاورزی وباغات ، طرح ها وبرنامه های کشاورزی ودامپروری وتولیدات کشاورزی.
3 –  کمیسیون امورخدمات شهری مسائل حمل و نقل و ترافيك ، فضـاي سبـز و كليـه امور خدمات شهري اعم از جمع آوري ، حمل و بازيافت و دفـع مـواد زايد ، آلودگي هـوا ، صـوت ، آب و خـاك ، ايمنـي و آتـش نشاني  .
4 – کمیسیون بانوان مسائل مربوط یه بانوان درخصوص اشتغال ، خانه داری ، آموزش ، مشارکت بانوان دربرنامه ها وطرح های مدیریت شهری و...
5 – کمیته نخبگان وفرهیختگان جهت استفاده ازنظرات وایده های آنان درجهت مدیریت شهری و برنامه ریزی وچشم انداز 20 ساله
6 – کمیته نظارت برامورات شهرداری (شورا یارها) که درجهت بهره برداری واستفاده ازنفوذ وتخصص افراد معتمد وصالح دراجرای امور درسطح شهر.

ارتباط پیامکی

آماربازدید کنندگان

نظر سنجی

25 اذر گرامی باد

25آذرسالروز سفر پربرکت مقام معظم رهبری به استان قزوین گرامی باد

 

.:سامانه پیام کوتاه رجعت:.